S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

I. Vymezení pojmů

Prodejce a provozovatel obchodu: Yogajoga, s.r.o., Vodičkova 736/15, Praha 1, 110 00, IČ: 24257010, DIČ: CZ 24257010, mobil: +420 777 237 982, bankovní spojení: Raiffeisenbank: 7165012001/5500. Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198047. Zákazník: uživatel obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního zboží. Zákazník je spotřebitelem v případě, že zboží kupuje nebo s prodejcem jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Zákazník je podnikatelem v případě, že samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Objednávka: vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní zboží v rámci objednávkového elektronického systému obchodu http://www.yogajoga.cz.

 

II. Nákup zboží

Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní zboží. Vyplněním registračního formuláře obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními podmínkami. Uveřejnění a nabízení zboží prodejcem není návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně daného zboží ze strany prodejce, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností prodejce. Potvrzení o doručení objednávky prodejcem je pouze informačním vyrozuměním zákazníka o doručení jeho objednávky prodejcem a není ještě považováno za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně konkrétního zboží je považováno vždy teprve doručení objednávky prodejci. Teprve převzetím zboží zákazníkem je uzavřena kupní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem. Obsah kterékoli kupní smlouvy je pak vždy dán obsahem přijatého návrhu (objednávky) zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti takové kupní smlouvy jsou definovány těmito obchodními podmínkami.

 

III. Uskutečnění objednávky

K provedení řádné objednávky je zákazník povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém elektronickém systému obchodu http://www.yogajoga.cz. Vyplněním registračního formuláře obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci obchodu a odesláním kterékoli objednávky v rámci obchodu zákazník výslovně prohlašuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Doručením objednávky prodejci se tato objednávka považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Doručená objednávka zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany prodejce, jestliže prodejce vyrozumí zákazníka, že objednávku nepřijímá či odmítá, objednané zboží není možno dodat, nebo případě, že prodejce nepotvrdí zákazníkovi přijetí objednávky. Pokud je objednané zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky daného zboží (zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), je prodejce povinen vyrozumět o této skutečnosti zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o zboží za takto změněných podmínek. Jestliže se zákazník vyjádří prodejci ve lhůtě určené prodejcem, že má zájem o zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou objednávku. Jestliže se zákazník nevyjádří ve lhůtě určené prodejcem, že má zájem o zboží i za změněných podmínek, považuje se uplynutí takové lhůty za zrušení objednávky zákazníkem.

 

IV. Informace zákazníka

S ohledem na povinnost prodejce dle §1824 ve spojení s § 1811 odst. 2 a s § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytuje prodejce těmito obchodními podmínkami zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření smlouvy a náležité informovanosti zákazníka o realizaci konkrétního obchodu. Název, hlavní charakteristika zboží a jeho cena je vždy uvedena ve specifikaci zboží v příslušné sekci. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu s daní příslušnou k danému zboží či smlouvě. V rámci objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň zákazníkovi zobrazena a uvedena i cena po připočtení DPH a po připočtení dalších poplatků a nákladů (poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a náklady za dodání a dopravu). Prodejce neúčtuje zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku. Vyplněním a odesláním objednávky v rámci objednávkového elektronického systému obchodu zákazník souhlasí, že mohou být Prodejcem Zákazníkovi na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílána reklamní sdělení a dále, že mu na jeho vyplněnou emailovou adresu mohou být zasílána obchodní sdělení dle §7 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Tento souhlas je zákazník oprávněn kdykoli odvolat. Nabídka zboží obchodu je platná vždy po dobu určenou u každého konkrétního zboží v rámci specifikace zboží v příslušné sekci obchodu, přičemž pokud doba platnosti nabídky není uvedena, má se za to, že nabídka zboží platí do odvolání. Každá uzavřená kupní smlouva v rámci obchodu je dále prodejcem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání zákazníka může být tomuto následně zpřístupněna po uhrazení nákladů na takové zpřístupnění. Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními podmínkami. V rámci objednávání kteréhokoli zboží je zákazník oprávněn do konečného odeslání objednávky měnit obsah objednávky či opravovat chyby učiněné v objednávce.

 

V. Dodání zboží

Při osobním odběru nebudou Zákazníkovi účtovány náklady na dodání. Prodejce je oprávněn od kupní smlouvy se zákazníkem odstoupit, jestliže si zákazník nevyzvedne objednané zboží ve lhůtě k vyzvednutí zboží určené prodejcem ve vyrozumění zákazníka. Jestliže zákazník pro dodání zboží v rámci objednávky zvolí způsob dodání dobírkou, bude zboží odesláno zákazníkovi prostřednictvím doručovatele a to na adresu zákazníka určenou v objednávce. Při dodávce dobírkou budou zákazníkovi ke kupní ceně účtovány i náklady na dodání, jenž činí 130 + 40 Kč. Nevyzvedne-li si zákazník zboží zasílané dobírkou ve lhůtě jejího uložení na poště při dodání prostřednictvím PPL CZ, s.r.o. a zboží bude vráceno prodejci, uskladní prodejce zboží ve svém skladu do doby, než si jej zákazník vyzvedne nebo než prodejce využije své právo odstoupit od smlouvy. Jestliže zboží bude vráceno prodejci, je prodejce zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kdy takovým odstoupením není dotčen nárok prodejce na úhradu vynaložených nákladů s odesláním zboží.

 

VI. Platební podmínky

Jestliže zákazník v rámci objednávky zvolí jako způsob úhrady placení v hotovosti, zaplatí kupní cenu při osobním odběru nebo při převzetí dobírky. Zboží bude v takovém případě vydáno zákazníkovi oproti uhrazení kupní ceny a sjednaných poplatků či nákladů. Jestliže zákazník v rámci objednávky zvolí jako způsob úhrady placení bezhotovostním převodem, vystaví prodejce zákazníkovi po obdržení objednávky zálohovou fakturu na plnou výši kupní ceny včetně příslušných poplatků a nákladů, kterou zákazníkovi odešle písemně na adresu zákazníka nebo v elektronické podobě na email uvedený zákazníkem v objednávce. Po obdržení zálohové faktury v elektronické podobě je zákazník povinen ve lhůtě splatnosti faktury uhradit fakturovanou částku na účet prodejce uvedený na faktuře. Prodejce objednané zboží připraví k expedici, jestliže dojde připsání fakturované částky dle zálohové faktury na účet prodejce. Nebude-li fakturovaná částka dle zálohové faktury připsána na účet prodejce ve lhůtě její splatnosti, má se mezi účastníky za to, že uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury došlo ke zrušení objednávky zákazníka, ke které byla zálohová faktura vystavena.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického systému obchodu odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Ve stejné lhůtě je zákazník o svém odstoupení povinen písemně nebo emailem informovat prodejce a v přípise výslovně uvést, že odstupuje od smlouvy, uvést číslo konkrétní objednávky, datum objednání zboží, své identifikační údaje (jméno a příjmení a bydliště) a číslo účtu pro vrácení peněz. Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy po právu, má prodejce právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Jestliže zákazník po právu uplatní právo na odstoupení od smlouvy, je prodejce zároveň povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou finanční částku nejpozději do 30 dnů od odstoupení, nejdříve však poté, co zákazník vrátí převzaté, nepoužité a nepoškozené zboží prodejci. Dojde-li k oprávněnému vrácení zboží, je zákazník zároveň povinen potvrdit prodejci dobropis na vracené zboží. Ustanovení čl. VII se nevztahují na Zákazníka, který není spotřebitelem. Zákazník vrácené zboží pošle na své náklady doporučeně zpátky na adresu provozovatele obchodu.

 

VIII. Reklamace zboží

Práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (zejména pak jeho §§ 1914 – 1925, §§ 2099 – 2117 a §§ 2161 – 2174). Prodejce odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy tento zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a je dodáno v množství, jakosti a provedení, které si strany ujednaly a chybí-li takové ujednání, v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vad, jež se na zboží vyskytly v záruční době po převzetí zboží zákazníkem bez zbytečného odkladu, přičemž jde-li o zákazníka, který není spotřebitelem, pak ve lhůtách dle zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, nebo v záruční době, byla-li takovému zákazníkovi, který není spotřebitelem, záruka poskytnuta. Záruka se nevztahuje na vady, které: - byly uplatněny po uplynutí záruční doby. - mají původ v užívání zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití. - jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do zboží. - byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze zboží. Při uplatnění záruky je zákazník povinen přeložit reklamované zboží a kopii dokladu o koupi (faktury). Bude-li zboží zasíláno zákazníkovy dobírkou, obdrží zákazník spolu se zbožím i fakturu. Záruční doba je stanovena příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (24 měsíců, pokud obecná životnost výrobku není nižší) v platném znění (tato se nevztahuje na zákazníky, kteří nejsou spotřebitelem). Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem. Má-li koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodejce, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Poskytnutí záruky zákazníkovi, který není spotřebitelem, je pouze na dohodě mezi prodejcem a takovým zákazníkem, který není spotřebitelem, kdy v případě, že zákazníkovi, který není spotřebitelem, nebude ze strany prodejce poskytnuta záruka, má zákazník, který není spotřebitelem, i nadále v plném rozsahu práva z odpovědnosti za vady dle zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění. V případě doručení zboží dobírkou je zákazník povinen při převzetí si vždy zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u přepravce i prodejce. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena pouze v souladu s pokyny prodejce. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je zákazník povinen oznámit prodejci vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Zákazník pošle reklamované zboží na adresu provozovatele obchodu.

 

IX. Uplatnění záruky

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodejce je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží, nebo výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Ustanovení čl. IX se nevztahují na zákazníka, který není spotřebitelem, ten má práva z odpovědnosti za vady dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění.

X. Posouzení reklamace

Reklamované zboží spolu s originálem prodejního dokladu faktury, záručního listu, pošle zákazník prodejci na adresu provozovatele obchodu. V reklamaci je zákazník povinen uvést: - originál dokladu vystaveného zákazníkovi k danému zboží. - podrobný popis reklamované vady zboží. K reklamaci nesplňující výše uvedené podmínky nebude prodejcem přihlíženo. Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník. Reklamované zboží nelze prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude prodejcem přihlíženo. Prodejce je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne doručení reklamace prodejci. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O závěru prodávajícího o posouzení reklamace vyrozumí prodejce zákazníka ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení reklamace prodejci, přičemž v téže lhůtě vyrozumí prodejce zákazníka také o možnosti, kdy si v prodejně, kam bylo reklamované zboží zákazníkem zasláno, může zákazník vyzvednout opravené (vyměněné) zboží nebo zboží v původním stavu, jestliže reklamace nebyla prodejcem uznána. Ustanovení čl. X se nevztahují na zákazníka, který není spotřebitelem.

XI. Ochrana osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost YOGAJOGA s.r.o. bude zpracovávat Vaše
osobní údaje, které nám poskytnete, a to pro následující účely:


(i) prodej zboží a související administrace; a
(ii) představení společnosti a podpora rozvoje - marketing.


Podrobné informace o zpracování osobních údajů a o Vašich souvisejících právech naleznete v
Zásadách ochrany osobních údajů na webu yogajoga.cz nebo na recepci Iyengar Yoga Institutu
Praha.

XII. Závěrečná ustanovení

Vyplněním registračního formuláře, vyplněním objednávkového formuláře v rámci obchodu a odesláním kterékoli objednávky v rámci obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s prodejcem prostřednictvím obchodu, souhlasí vždy zákazník zároveň s těmito obchodními podmínkami ve znění platném v den vyplnění, odeslání či navázání jiné obdobné elektronické komunikace, tyto bere na vědomí a zavazuje se jimi řídit. Vztahy mezi prodejcem a zákazníkem, který není spotřebitelem, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Vztahy mezi prodejcem a zákazníkem, který je spotřebitelem, neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li v těchto obchodních podmínkách užíváno označení zákazník a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze zákazníka, který není spotřebitelem, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na zákazníka, který není spotřebitelem. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s těmito obchodními podmínkami a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.

Vyřizování stížností zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, zajišťuje prodejce prostřednictvím elektronické adresy: info@yogajoga.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka, který je spotřebitelem, zašle prodejce na elektronickou adresu, kterou takový zákazník ve stížnosti uvedl.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodejcem a Zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Zákazník – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Spotřebitelské spory je možné řešit i online např. zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Zákazníkovi nejdříve využít kontakt na Prodávajícího (info@yogajoga.cz) pro vyřešení nastalé situace.

Prodejce je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu přitom provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Forma těchto obchodních podmínek umožňuje zákazníkovi jejich archivaci. Momentem Vyplněním registračního formuláře, vyplněním objednávkového formuláře v rámci obchodu a odesláním kterékoli objednávky v rámci obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s prodejcem prostřednictvím obchodu přistoupil zákazník na znění obchodních podmínek v den takového jeho právního jednání, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.5.2018.

NTZhNGU